תקנון

השימוש באתר  כפי שיוגדר להלן, ובתכנים המוצגים בו הינו כפוף לתנאי תקנון זה. השימוש באתר מוצע לשימושך האישי, וזאת בתנאי שתקרא ותסכים לקבל את התנאים הכתובים בתקנון זה ללא כל שינוי. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הרשומים בתקנון זה, כולם או מקצתם, אין באפשרותך לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

 

 1. מבוא
 • אתר maimonsgift.co.il ("האתר") המופעל ע"י “א.ל ייצור ושיווק תבלינים בע"מ" (עוסק מורשה, ח"פ 512687856, תקרא "החברה") משמש כחנות וירטואלית למכירת מארזי שי.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
 • "מארזי השי" או "הפריטים" – המארזים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 • ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

 1. כללי
  • האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מארזי שי והוא בבעלותה של החברה (א.ל ייצור ושיווק תבלינים בע"מ).
  • לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל office1@maimons.co.il או בטלפון מס’ 073-2541300.
  • תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.
  • כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  • מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
  • רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
  • החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המארזים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  • החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  • כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
  • הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
  • הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

 

 1. מי רשאי לעשות שימוש באתר
  • בהסכמתך לתנאי תקנון זה אתה מאשר כי מתמלאים בכך כל אלה:
   • אתה אדם שהוא בן 18 ומעלה אשר אינו זכאי לבצע התחייבויות משפטיות ללא אישור אפוטרופס, ואם לאו, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
   • אתה אדם כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
   • במידה ואינכם עומדים בתנאים בסיסיים אלו, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ואתם מתבקשים לצאת ממנו לאלתר.
   • כדי לבצע רכישה דרך האתר הנך לדרש לספק את פרטייך האישיים. במיוחד עליך לספק את שמך האמיתי, מספר טלפון עדכני, כתובת דוא"ל עדכנית, כתובת פיזית מלשלוח המוצר, וכן עוד מידע מבוקש כפי שיצוין. בנוסף, תידרש לספק פרטי תשלום אשר הינך מצהיר ומתחייב שהם נכונים ובתוקף והינך מאשר כי אתה הוא האדם שאליו מתייחס המידע הנ"ל, כפי שסופק על ידך.
   • השימוש באתר זמין רק ליחידים ואחרים אשר עומדים בתנאי השימוש באתר, ואשר בידיהם כרטיס אשראי/כרטיס חיוב מטעמו של בנק המקובל על האתר, אשר בקשתם מקובלת על האתר ואשר הסמיכו את האתר לבצע חיוב/חיובים בכרטיס האשראי שלהם/בכרטיס החיוב שלהם, בסכום הכולל של מלוא מחיר הרכישה עבור הסחורה שאותה הם רכשו. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמויות הפריטים שישלחו לכל לקוח או כתובת דואר.
   • בביצוע הצעה לרכישת סחורה, הנך מסמיך אותנו ו/או מי מטעמנו במפורש לבצע בדיקות אשראי, ובמקום בו האתר חש צורך, להעביר או לקבל מידע (כולל מידע עדכני) אודותיך לצד שלישי או אודותיך מצד שלישי, לרבות (אך לא רק) את מספר כרטיס האשראי שלך/מספר כרטיס החיוב שלך או דוחות האשראי שלך, הכל כדי לוודא שזהותך נכונה, בכדי לאמת את כרטיס האשראי/כרטיס החיוב שלך, להשיג אישור ראשוני של כרטיס האשראי/כרטיס החיוב שלך וכדי לאשר את הרכישה.

 

 1. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור.
  • האתר נועד לשימוש פרטי ורכישות אישיות בלבד וכל שימוש מסחרי בו הינו אסור. לדוגמא, אינך רשאי להציע את המוצרים לצדדים שלישיים למטרות מסחריות, למכור ו/או להציע את המוצרים, להשכירם ולהעמידם לרשות הציבור או לשלבם בתוך חנות ו/או חברה ו/או שירותים שלך או של אחרים.
  • השימוש באתר מוגבל לשימוש התואם לכל הוראות חוק או דין חל, לרבות כל דין הנוגע לזכויות כלשהן (ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני מסחר) של אחרים.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור לעיל הנך מתחייב בזה שלצורך השימוש, הרכישה והעיון באתר ובתכניו, אתה מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה אסורה על פי התניות שלהלן:
   • לא תתחזה לאדם או גוף כלשהו, ו/או תמסור מידע שאיננו נכון במלואו.
   • לא תטעין מידע שאיננו נכון או איננו חוקי.
   • לא תטעין כל מידע המכיל וירוס מחשב או כל קוד אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר בשימוש האתר ו/או של כל משתמש אחר.
   • לא תעתיק, תשכפל, תשנה, תפיץ, תעביר, תציג בפומבי, תוציא לאור או תיצור נגזרות של חלק כלשהו של האתר ו/או השירות ו/או המוצר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה לא תשנה, תעבד, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תתרגם, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר.
   • לא תפגע בכל דרך שבזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.
   • לא תשתמש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנקס, לאחזר, לשלוף, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור המתכנן לחשוף מאגרי המידע שבאתר.
   • לא תתערב ו/או תפריע לגישה לאתר, לשימוש בו ולהנאה ממנו על ידי אחרים, לרבות לפעולות השרת ורשת המחשבים המאפשרים את האתר.
   • לא תיגש או תנסה לגשת לחלקים באתר אשר אינם פתוחים לשימוש הציבור.
   • לא תכניס באתר שינויים כלשהם.

 

 1. ביצוע הזמנות דרך האתר

5.1.      הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה

5.2.      עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.

5.3.      פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

5.4.      במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

5.5.      אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילמה במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

5.6.      כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.

5.7.      יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:

5.8.      אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים

5.9.      אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר

5.10.     אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחשב כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

5.11.     אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר

5.12.     אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו

5.13.     אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

5.14.     לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

5.15.     אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

5.16.     בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

 

 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

6.1.      האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק)

6.2.      בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

6.2.1.    כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

6.2.2.    ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

6.2.3.    במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה, ובתנאי שהמארז לא נפתח. יינתן זיכוי כספי על הפריט בלבד – עלות המשלוח הינו על חשבונו של הלקוח. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק –  בתוך קופסת המארז וכפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

6.2.4.    החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.

6.2.5.    לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

6.3.      אופן החזרת הפריטים – הלקוח ישלח את הפריט חזרה לחברה בדואר ישראל – רגיל / רשום / שליחים ותישא בעלות המשלוח. כמו כן אין אחריות על המשלוח שיצא מטעם הלקוח. (אנו ממליצים לשלוח בדואר רשום לצורכי מעקב חבילה)

 

 1. אספקה ומשלוחים

7.1.      אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות שליח מטעם החברה (שליח עד לבית הלקוח) במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה (3-5 ימי עסקים – לא כולל שישי שבת).

7.2.      סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

7.3.      החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 3 ימי עסקים ליעד המבוקש (למעט פריטים בהתאמה אישית אשר משך הכנתם נמשך בין 7-14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה).

7.4.      זמני המשלוח – ערים מרכזיות עד 3 ימי עסקים. אילת / מושבים / קיבוצים / יישובים – עד 7 ימי עסקים.

            7.5.      במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם דואר שליחים אינה מגיעה,

אנו ניצור קשר לתיאום כתובת מחדש.

7.6.      החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

7.7.      האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.

7.8.      מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי או שהינם בהתאמה אישית.

7.9.      ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 

 1. אחריות החברה
 • החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 • נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 • בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 • החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות החברה.
 • הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 • הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 073-2541300 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

 1. זכויות יוצרים

9.1.      כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הסימן המסחרי, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להם.

9.2.      אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מארזים, תמונות המארזים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

9.3.      אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

9.4.      אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

9.5.      השם ‘maimons gift' וכן שם המתחם (maimonsgift) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

9.6.      כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

9.7.      יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9.8.      אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.

9.9.      אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

9.10.     אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

9.11.     אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

 1. שמירה על סודיות

10.1.     החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

10.2.     החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה בחנות הוירטואלית ובהתאם לכל דין.

10.3.     לחברה אין גישה למספר כרטיס האשראי ואינה אוגרת אותם במחשביה.

10.4.     על מנת לבצע סליקה באינטרנט, עושה החברה שימוש בחברה צד ג' ("יעד שריג") ומעבירה לה את פרטי האשראי של הלקוח. החברה מאובטחת ברמת האבטחה הגבוהה ביותר ועומדת בתקן – PCI DSS Level 1.

10.5.     האתר תומך במגוון אמצעי תשלום: כרטיסי אשראי ויזה, מאסטרכארד, לאומי קארד.

 

Dextrose-based PD regimens typically result in a daily absorption of 150-300 g of glucose, and the caloric load from an icodextrin exchange is less than a 2. Steriletechnique should be employed in administration. Before you begin taking and while you take this medication, tell your doctor if you have any signs or symptoms of an infection, such as fever, chills, or body aches Levitra 20 generico precio. Ask your prescriber and pharmacist to check for drug interactions.

Trials evaluating methylprednisone have not demonstrated a clear benefit. If a dose was administered at a shorter interval, it should be repeated once the minimum recommended interval since the most recent dose has passed. Arthrobacters, especially those isolated from soil, have enzymes that enable them to degrade unusual and polymeric compounds http://www.farmaciaonlinesinreceta.org/. Cetirizine is a medicine called an antihistamine.

How should I use ELOCON Lotion? Your healthcare provider should do blood tests at least every month to check your liver while you are taking ceritinib. The potential of providing extended analgesia without an epidural catheter and epidural pump or IV-PCA pump is very desirable farmaciaenlineasinreceta.com. The paralysis following succinylcholine administration is selective.